Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Admiterea la studii superiorare de doctorat (Ciclul III) 2019-2020

Școli doctorale

Şcoala Doctorală în Ştiinţe Economice şi Ecologice
din cadrul Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

Autorizată să funcţioneze prin Hotărârea Guvernului nr. 1024 din 6 septembrie 2016

ANUNȚĂ
ADMITEREA LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT (CICLUL III)
2019-2020

USPEE anunţă concurs pentru admiterea la studii superioare de doctorat (în regim cu taxă), pentru anul de studii 2019-2020, conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1007 din 10 decembrie 2014.
Durata ciclului de studii este de 3 ani pentru frecvenţă la zi și de 4 ani la frecvenţă redusă. Participanţii la aceste studii obţin calitatea de student-doctorand.
La concursul de admitere pot participa cetăţenii Republicii Moldova și cetățenii străini, deţinători ai diplomei de master sau echivalentă acesteia.
Studenţii-doctoranzi vor putea alege conducătorul de doctorat din lista conducătorilor ştiinţifici membri ai Şcolii Doctorale în Ştiinţe Economice şi Ecologice din cadrul USPEE.
Temele tezelor de doctorat vor fi alese prin coordonare cu conducătorii de doctorat.
Extras din art.94 Codul educației: ,,În cazul finalizării studiilor superioare de doctorat fără susţinerea publică a tezei de doctorat, se eliberează un certificat care atestă frecventarea studiilor superioare de doctorat în domeniul respectiv, ceea ce constituie experienţă profesională de cercetare. Diploma de doctor conferă dreptul de a profesa în domeniul ştiinţelor/artei/sportului, precum şi de a ocupa posturi în instituţii de învăţământ superior, în organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, dar şi în alte instituţii şi organizaţii din economia naţională”.
Studiile încep din data de 1 noiembrie 2019.

Actele urmează să se depună în perioada 9 septembrie – 15 octombrie 2019, pe adresa:
USPEE „Constantin Stere”, Chişinău,bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200,etajul 6, biroul 602 b.
Pentru mai multe informații, apelați următoarele numere de contact:
+373 22 35-84-27
+373 79-04-95-92
Site-web: www.uspee.md
E-mail: lilia.bujor@mail.ru

Actele necesare:

1. Fişa de înscriere.
2. Actul de studii, în original, şi o copie a acestuia, cu anexa sau suplimentul la diplomă.
3. Referatul ştiinţific(în volum de 7-10 pagini), la tematica specialităţii alese sau copia lucrărilor ştiinţifice publicate (cel puţin 2) .
4. Extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Şcolii Masterale sau recomandări a doi specialişti cu grad ştiinţific în domeniu.
5. Scrisoare de motivaţie.
6. Curriculum vitae.
7. Copia buletinului de identitate (pentru cetăţenii străini copia paşaportului).
8. Copia carnetului de muncă.
9. 3 fotografii 3×4.

Programe de doctorat:

1. Ştiinţe ale naturii:
• 166.01. Ecologie

5. Ştiinţe sociale şi economice:
• 521.3. Economie şi management în domeniul de activitate