Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat Mihalache Iurie

AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat:  

Pretendent:  MIHALACHE Iurie

Consultant ştiinţific: COJOCARI Eugenia  

Tema tezei: Perfecționarea cadrului de reglementare a activității de întreprinzător din transportul rutier de pasageri

Specialitatea: 553.02 – dreptul afacerilor

Data: 13 octombrie 2018

Ora: 10:00

Locul: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 200, mun. Chișinău, MD-2004, Republica Moldova, aud. 600.

                      Referenţi oficiali:

 1. BOIȘTEANU Eduard, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar
 2. BOSTAN Ionel, doctor în drept, profesor universitar (România)
 3. VOICU Virgil Alexandru, doctor în drept, profesor universitar (România)

                      Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 42.553.02-01 la specialitatea 553.02 – dreptul afacerilor:

 1. BĂIEȘU Aurel, președinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar
 2. CHISARI-RURAC Aliona, secretar științific, doctor în drept
 3. CATAN Petru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar
 4. FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar (România)
 5. SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar
 6. COJOCARU Violeta, doctor habilitat în drept, profesor universitar
 7. CHIBAC Gheorghe, doctor în drept, profesor universitar

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

         Rezultatele cercetărilor efectuate au fost reflectate în peste 70 de articole ştiinţifice: 10 articole publicate în revistele ştiinţifice de specialitate din România, 45 de articole publicate în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil și 25 comunicări prezentate la foruri ştiinţifice naționale și internaţionale. Totodată, un volum considerabil al conţinutului tezei pentru obţinerea titlului de doctor habilitat şi-a găsit reflectare în: a) monografia „Activitatea de întreprinzător în domeniul transportului rutier de persoane (aspecte juridice)” (2015); b) lucrarea științifico-didactică „Dreptul transporturilor” (2012), aprobată spre publicare de Centrul pentru Instruirea Personalului în Transporturi Internaţionale al AITA, ca instrument practic de lucru în procesul de pregătire profesională a managerilor din transportul rutier; c) cursurile universitare „Dreptul afacerilor” (edițiile 2011, 2013, 2015).       

       Concluziile şi recomandările avansate pe parcursul realizării studiului şi-au găsit reflectare în: a) propunerile de lege ferenda înaintate ministerelor de resort cu privire la modificarea Codului transporturilor rutiere al R.M., Codului civil al R.M., Codului contravenţional al R.M. şi altor acte normative; b) Tabelul sintetic privind gradul de implementare în legislaţia naţională din sfera transportului rutier a Capitolului 15 „Transporturi” (art. 80-85) din Acordul de Asociere R.M. – U.E.; c) Glosarul de termeni utilizaţi în domeniul transportului rutier de pasageri; d) activitatea practică a autorului în calitate de manager pe transportul rutier internațional de pasageri, în baza certificatului de manager în transporturi rutiere, eliberat de A.A. „ANTA”; e) activitatea pretendentului în calitate de conferenţiar universitar; f) articolele ştiinţifice publicate în diverse reviste ştiinţifice de profil din Republica Moldova şi România, în limbile română, engleză şi franceză, unele dintre aceste reviste fiind indexate în baze de date internaţionale (Scopus, HeinOnline, EBSCO Host, CEEOL, Science Direct).

Rezumatul tezei

 1. Problematica abordată

      Problema ştiinţifică soluţionată se manifestă prin abordarea, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, a cadrului normativ de reglementare a activității de întreprinzător în domeniul transportului rutier de pasageri, fapt care a condus la elaborarea unor propuneri de modificare cadrului normativ și a determinat ameliorarea activității de întreprinzător prin perfecționarea legislaţiei din domeniu.  

 1. Conţinutul de bază al tezei

      Teza este structu­rată în funcţie de scopul cercetării şi obiectivele trasate şi cuprinde: introducere – care constituie o argumentare a actualităţii temei cercetate şi a inovaţiei ştiinţifice a aces­teia; cinci capitole – în care sunt examinate aspectele fundamentale ce ţin de dezvă­lui­rea detaliată a scopului şi a obiectivelor enunţate în introducere; concluzii generale şi recomandări – ce rezumă tezele fundamentale propuse ca rezultat al cercetării desfăşurate şi propunerile de rigoare pentru dezvoltarea legislaţiei autoh­tone; biblio­grafie din 461 surse, 11 anexe, 212 pagini text de bază.

 1. Principalele rezultate obţinute

       Rezultatele principiale noi pentru știință și practică constau în dezvoltarea unor elemente noi care presupun abordarea complexă a legislaţiei aplicabile relaţiilor de întreprinzător din transportul rutier de pasageri. Pentru prima dată în doctrina juridică locală sunt analizate: constituirea şi autorizarea operatorilor de transport rutier, biletul de călătorie, bagajul, regimul juridic al asigurărilor, răspunderea juridică a operatorilor de transport rutier, transportul rutier prin servicii ocazionale, raporturile juridice dintre autogări, operatori de transport rutier și pasageri.

      Cercetarea îşi învederează caracterul novator graţie faptului că distinge carenţele cadrului legal naţional, abordează în plan comparativ legislaţia şi doctrina altor state, crează oportunităţi de implementare în ordinea juridică internă a practicilor legislative performante. Identificarea şi configurarea circumstanţelor care au stat la temelia lucrării, au contribuit la elucidarea direcţiei principale de cercetare şi la propunerea unor soluţii de optimizare a legislaţiei în domeniu.