Reviste Științifice

Reviste Științifice

Instrucțiuni pentru autori

 INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI

privind redactarea articolelor în vederea publicării în revistele ştiinţifice ale

Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

 

 Stimaţi autori!

Politica de editare este reflectată în Regulamentul privind publicarea articolelor ştiinţifice în revistele Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene, aprobat de Senatul USPEE „Constantin Stere”.

Articolele primite în vederea publicării în revistele științifice ale USPEE „Constantin Stere” e necesar să urmeze o structură logică şi o metodologie de cercetare specifică lucrărilor ştiinţifice. Materialele propuse pentru publicare vor fi originale, nefiind prezentate spre editare altor ediţii. Autorii îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul original şi pentru corectitudinea materialelor prezentate, completând Declaraţia de asumare a răspunderii de către autor.

Dreptul de autor asupra articolului publicat aparţine în totalitate autorului/autorilor şi este confirmat prin cifrul CZU. Opinia redacţiei poate să nu coincidă cu cea a autorilor.

Articolul ştiinţific poate avea unul sau mai mulţi autori. Aceştia acordă redacţiei dreptul exclusiv de publicare a articolului. Lucrările vor fi prezentate în una din limbile menţionate – română, engleză, franceză, rusă şi vor respecta regulile generale de scriere şi editare, stabilite de Bordul editorial.

Articolul, însoțit de Declaraţia de asumare a răspunderii de către autor/autori (semnată), va fi prezentat redacției la adresa: or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 200, biroul 202 sau în variantă electronică la adresa de email: dreptul_pravo@yahoo.com.

Componente structurale ale articolului științific:

 • Volumul articolului va constitui 10-20 pagini.
 • Titlul – în limbile română, engleză, franceză şi rusă.
 • Informaţii despre autor/autori.
 • Rezumatul (100 – 150 cuvinte) – în limbile română, engleză, franceză şi rusă.
 • Cuvinte-cheie (5-7 cuvinte) – în limbile română, engleză, franceză şi rusă.
 • Introducere – argumentarea actualităţii studiului şi tematicii abordate.
 • Metodologia de cercetare folosită – sunt descrise metodele şi procedeele utilizate la realizarea cercetării.
 • Expunerea conţinutului de bază/Ideile principale ale cercetării – prezentarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi interpretarea lor. La necesitate, acest compartiment poate fi delimitat în câteva părţi logice, fiecare cu subtitlu separat.
 • Concluzii.
 • Referinţe bibliografice.

Exigenţe pentru tehnoredactare:

 • Titlul articolului – bold, centrat, cu majuscule, 12 pt, 1,0 spaţiu între rânduri.
 • Informaţii despre autor/autori Prenumele şi numele (complet) al autorului/autorilor articolului – centrat, bold, Italic, 12 pt. Numele se va scrie integral cu majuscule. Din rând nou – titlul ştiinţific şi/sau didactic (complet), afilierea, localitatea, ţara, email, un număr de telefon de contact (nu va fi publicat), orcid ID (se va face personal de către autor pe site www.orcid.org).
 • Rezumatul articolului – aliniere stânga-dreapta, alineat 10 mm, 11 pt, Italic, 1,0 spaţiu între rânduri.
 • Cuvinte-cheie – aliniere stânga-dreapta, alineat 10 mm, 11 pt, Italic.
 • Textul de bază – editor Word, format A4, margini: 20x20x20x20 mm; TNR 12 pt, 1,5 spaţiu între rânduri, aliniere stânga-dreapta, alineat 10 mm.
 • Referinţele bibliografice vor fi prezentate conform criteriilor Ghidulului de redactare a tezei de doctor / doctor habilitat, aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 5 din 19 decembrie 2018 (se va consulta AICI). În textul de bază referinţele bibliografice se indică între paranteze pătrate, cu trimitere la sursa plasată la sfârşitul articolului ştiinţific. De exemplu: [8, pag.17]. La sursele bibliografice electronice, la sfârșit, între paranteze rotunde, se va indica data accesării. De exemplu: (accesat la 17.02.2021).
 • Materialul grafic (tabele, grafice, figuri etc.) va fi inclus în text, conform criteriilor Ghidului menţionat.

       În conformitate cu Regulamentul de publicare a articolelor ştiinţifice în revistele ştiinţifice ale Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene Constantin Stere” articolele ştiinţifice sunt recenzate anonim de către doi experţi în domeniu (recenzarea „double-blind peer reviewˮ). Deciziile finale privind editarea articolelor aparţin membrilor Colegiului de redacţie, care în baza recenziilor primite, recomandă sau resping materialele în vederea publicării.

Decizia finalăBun de tipar” privind conţinutul numărului revistei aparține Redactorului-șef.

 

Vă invităm să publicaţi în revistele ştiinţifice ale USPEE ”Constantin Stere”  şi vă dorim succes în cariera Dumneavoastră academică!

Declarație de asumare a răspunderii de către autori

Ghid de redactare a tezei de doctor / doctor habilitat, aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC

Expediere materiale pentru publicare

Reviste Domenii de cercetare Periodicitate (numere/an) Responsabil ediţie Expediere articol
REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT Ştiinţe juridice 12 Avornic Gheorghe, doctor habilitat,

profesor universitar

avornic@yahoo.fr
MOLDOSCOPIE Ştiinţe politice

Sociologie

Mass-media şi comunicare

4 Victor Moraru, membru corespondent AȘM

Victoria Trofimov, doctor, conferențiar universitar      

vals6412@yandex.ru

uspee.ru@yahoo.com

SUPREMAȚIA DREPTULUI Ştiinţe juridice 4 Avornic Gheorghe, doctor habilitat,

profesor universitar

avornic@yahoo.fr

sosnaboris@mail.ru

REVISTA DE STUDII INTERDISCIPLINARE Economie, Sociologie, Psihologie 4 Bordeianu Cătălin, doctor,

profesor universitar

Lîsîi Aliona, doctor,

conferenţiar universitar

catalinbordeianu1@yahoo.com

aliona_lisii@yahoo.com

NOOSFERA Științe Biologice Științe Inginerești și Tehnologii (ecologie),

Știința informației

2 Vadim Gavriluța, doctor, conferențiar universitar

Evtodiev Igor, doctor habilitat, profesor universitar

vgavriluta@yahoo.com
UNIVERSITARIA

(Analele științifice ale USPEE “Constantin Stere” şi ale Universităţii Americane din Moldova)

Ştiinţe economice

Ştiinţe juridice

Ştiinţe ale educaţiei

2 Trofimov Victoria, doctor, conferenţiar universitar uspee.ru@yahoo.com

Contacte

Adresa redacției:

Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 200. Biroul 202.

Gheorghe Avornic

Telefon: (+373) 79117979

E-mail: avornic@yahoo.fr

Victoria Trofimov

Telefon: (+373) 79003339

E-mail: uspee.ru@yahoo.com

Revista Națională de Drept  (ISSN 1811-0770 / E-ISSN 2587-411X)

Revista Națională de Drept este o revistă cu caracter critic deschisă studiilor, analizelor şi cercetărilor aprofundate consacrate tuturor instituţiilor, de drept material şi procesual. Articolele prezentate redacției sunt supuse recenzării a cel puțin doi experți, care aprobă sau neagă publicarea articolului, luând în considerație originalitatea lucrării, noutatea argumentării, interesul practic etc.

Revista Națională de Drept este indexată în:

 

MOLDOSCOPIE  (ISSN 1812-2566 / E-ISSN 2587-4063)

Domenii de cercetare: Științe Politice, Sociologie, Mass-media și științe ale comunicării. 

Revista Moldoscopie este indexată în:

 

 

 

 

 

 

Supremația Dreptului  

(ISSN 2345-1971 / E-ISSN 2587-4128)

 

 

Domenii de cercetare: Științe juridice. Revista Supremația Dreptului este indexată în: 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


Revista de Studii Interdisciplinare

(ISSN 2457-5550)

Domenii de cercetare: Economie, Sociologie, Psihologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOOSFERA

(ISSN 1857-3517)

Domenii de cercetare: Științe Biologice, Științe Inginerești și Tehnologii (ecologie), Știința informației

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITARIA

(ISSN 1857-4858)

Domenii de cercetare: Științe Economice, Științe Juridice, Științe ale educației

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘTIINȚELE VIEȚII

 

Domenii de cercetare: Fiziologie şi sanocreatologie, Fiziologia şi biochimia plantelor, Genetică, biologie moleculară şi ameliorare, Zoologie, Microbiologie şi biotehnologie, Ecologie şi geografie

 

 

 

 

 

Blog Attachment