Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Se anunţă susţinerea tezei de doctor 2017

logo

             

Se anunţă susţinerea tezei de doctor  

   Pretendent: Ilana Ana

   Conducător ştiinţific: Olesea Plotnic

   Consultant ştiinţific: Lilia Șargu 

   Consiliul ştiinţific specializat

Referenţi oficiali:

 1. FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar, România;
 2. ROTARU MASLO Liliana, doctor în drept, conferenţiar universitar.

Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat la specialitatea:
553.02 – Dreptul Afacerilor

 1. BĂIEŞU Aurel, preşedinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar;
 2. MIHALACHE Iurie, secretar ştiinţific, doctor în drept, conferenţiar universitar;
 3. AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar;
 4. COJOCARU Violeta, doctor habilitat în drept, profesor universitar;
 5. BOIȘTEAN Eduard, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar.

Tema tezei: „Compatibilitatea instituției insolvabilităţii din Republica Moldova cu reglementările Uniunii Europene”

Specialitatea:  553.02 – Dreptul afacerilor

Data: 07 iulie 2017

Ora: 10:00

Local: Sala de Conferinţe, USPEE „Constantin Stere:, mun. Chişinău.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

Rezultatele cercetărilor efectuate şi-au găsit reflec­tare în peste 16 lucrări ştiinţifice ale autorului publicate sub formă de cursuri de prelegeri,  articole în reviste de specialitate şi în materialele conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Actele de implementare, incluse în Anexele 3 şi 4 la teză, reflectă demersurile efectuate care constau ȋn ȋnregistrarea Certificatului de Inovator intitulat „Metoda prealabilă de negociere a debitorului în dificultate financiară cu creditorii săi”  eliberat în 19.01.2016 precum şi demersul ȋnaintat Ministerului Justiţiei cu privire la propunerile de modificare a cadrului legal referitor la insolvabilitate.     

 1. ILANA Ana, Procedurile prealabile procedurii de insolvenţă prevăzute de legislaţia europeană. În: „Univers Strategic” – Revista Universitară de studii strategice şi interdisciplinare şi de securitate, Bucuresti, nr. 2 (18), aprilie – iunie 2014; ISSN 2068-1682 Online; http://iss.ucdc.ro/revista.html, ISSN 2067-7464 Print;  Revista se află în baza de date EBSCO; p. 65 – 75, (0,8 c.a.);
 2. ȘARGU Lilia, ILANA Ana, Situation of the budgetary creditor in the insolvency procedure, În: „Univers Strategic” – Revista Universitară de studii strategice şi interdisciplinare şi de securitate, Bucureşti, nr. 4 (24) octombrie – decembrie 2015, ISSN 2068-1682 Online; http://iss.ucdc.ro/revista.html, ISSN 2067-7464 Print; Revista se află în baza de date EBSCO; p. 117- 122, (0,3 c.a.);
 3. ILANA Ana, Insolvabilitateareglementarea procedurii în sistemele internaţionale de drept, Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, nr. 2 (36) – 2015, http://rmdiri.md/wp-content/uploads/2015/01/RMDIRI-2015-Nr.-22.pdf, ISSN 1857-1999, p.70-76. (0,7 c.a.);
 4. ILANA Ana, Ȋncetarea procesului de insolvabilitate. Elemente de drept comparat, Revista Naţională de Drept, Chişinău , nr. 4 (162), aprilie 2014, ISSN 1811-0770, p. 88 – 93, (1 c.a);
 5. ROȘCA Nicolae, ILANA Ana, Necesitatea specializării instanţelor competente în materie de insolvabilitate – Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr. 12 (170), Decembrie 2014, ISSN 1811-0770, p. 32 – 35, (0,3 c.a.);
 6. ILANA Ana, Concordatul preventiv – o procedurӑ de prevenire a insolvenței reglementată în legislațiile europene, Revista Naţională de Drept, Chişinău, nr. 12 (182), Decembrie 2015, ISSN 1811-0770, p. 83-87. (0,7 c.a.);
 7. ILANA Ana, Concordatul preventiv. Stigmat sau oportunitate, Ȋn Simpozionul Internaţional „Unviersul Știinţelor”, ediţia a VI a Universitatea Al.I.Cuza Iaşi în parteneriat cu U.S.P.E.E., 6 septembrie 2015, Iaşi,  p. 59, (0,3 c.a.);
 8. ILANA Ana, Proceduri prealabile declanşării insovlenţei” preluată în Broşura Conferinţei, La Conferinţa ştiinţifică internaţională din Chişinău, organizată de Universitatea de Stat din Moldova, „Integrare prin cercetare şi inovare” 25-26 septembrie 2012 Chişinău, p.174-177, (0,8 c.a.);
 9. ILANA Ana, Efectele deschiderii procedurii insolvabilităţii asupra contractelor debitorului aflat în insolvabilitate, preluată în Broşura Conferinţei, la Conferinţa ştiinţificăinternaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 10-11 noiembrie 2014, p.51-53. (0,6 c.a.);
 10. ILANA Ana, Limitele şi limitările restructurării în lumina legii insolvabilităţii, pag. 77, la Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 55  de ani de la fondarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, „Legea Insolvabilităţii – de la teorie la practică”, 10 octombrie 2014, publicată în Broşura Conferinţei p. 77 – 86, (1 c.a.);
 11. ILANA Ana, „Liability of the management bodies of the debtor insolvability”, Conferinţa Internaţională „Un deceniu de realizări şi experienţă a parteneriatului şi cooperării Republicii Molodova cu Comunităţile Europene şi Statelor membre” ISBN 978-9975-3041-2-2, p.69-75, (0,7 c.a);
 12. ILANA Ana, „Aspecte de drept comparat privind creditorii în procedura insovlabiltiăţii” Conferinţa Internaţională „Un deceniu de realizări şi experienţă a parteneriatului şi cooperării Republicii Molodova cu Comunităţile Europene şi Statelor membre” ISBN 978-9975-3041-2-2, p. 84-88, (0,6 c.a.);
 13. ILANA Ana, „Cauţiunea – o piedică în faţa deschiderii procedurii insolvenţei”, Conferinţa Internaţională „Un deceniu de realizări şi experienţă a parteneriatului şi cooperării Republicii Molodova cu Comunităţile Europene şi Statelor membre” ISBN 978-9975-3041-2-2, p. 89-93, (0,5 c.a.);
 14. ILANA Ana, „Réglementation de la procédure collective dans les systèmes internationaux des droit„, Conferința științifică internațională „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației” – Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hasdeu Cahul, Republica Moldova, 5 iunie 2015, p.53-57. (0,6 c.a.);
 15. ILANA Ana, Reglementări comparative privind falimentul agenţiilor de turism, Conferința națională cu participare internațională “Turismul şi dezvoltarea societăţii”, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Facultatea de Ştiinţe Economice, 25-26 septembrie 2015, Lucrare premiata cu Trofeul de excelenţă Vasile Pogor, ISBN 978-9975-3041-8-4 , P. 16-19, (0,3 c.a);
 16. ILANA Ana, ROTARU Elena Madalina – Răspunderea agenţiilor de turism faţă de consumatori, la Conferința națională cu participare internațională „Turismul şi dezvoltarea societăţii”, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Facultatea de Ştiinţe Economice, 25-26 septembrie 2015, ISBN 978-9975-3041-8-4 , p. 75-79, (0,4 c.a.);
 17. ȘARGU Lilia, ILANA Ana – Drept fiscal. Teste grilă şi practică judiciară, aprobat de catedra de Drept public şi la Comisia Metodico-Ştiinţifice a Facultăţii Economie Generală şi Drept din cadrul Universitatii de Studii Europene din Moldova Chişinău, 2016;
 18. ARMEANIC Alexandru, ȘARGU Lilia, ILANA Ana, Drept fiscal. Suport didactic Ciclul I (Licenţă) – Editura ASEM, aprobat pentru editare la şedinţa Catedrei „Drept Public” şi la Comisia Metodico-Ştiinţifice a Facultăţii „Economie Generală şi Drept”, din cadrul Universitatii de Studii Europene din Moldova Chişinău 2016, ISBN: 978-9975-75-6457
 19. ILANA Ana, AVORNIC Gheorghe, 150 Teste grilie privind legislaţia insolvabilităţii în Republica Moldova, Editura Lira, 76 pag, Chişinău 2016, ISBN:978-9975-4473-7-9

Rezumatul tezei

 1. Problematica abordată

Problema de cercetare a prezentei lucrări constă în analiza aprofundată a procedurii de insolvabilitate prin raportare la prevederile europene, analiza gradului de compatibilitate a acesteia cu principiile generale europene dar şi cu instituţiile de drept existente şi aplicabile în Republica Moldova. Astfel, analiza s-a axat pe evidenţierea principiilor care stau la baza reglementărilor europene, pe modalitatea în care sunt ele reflectate în legislaţia naţională, pe detalierea procedurilor de prevenire a insolvenţei şi accentuarea avantajelor acestora, precum şi analiza fiecăreia dintre etapele reglementate : restructurarea şi falimentul, desigur prin prisma obiectivelor pe care ni le-am propus.  

 1. Conţinutul de bază al tezei.

Teza este structu­rată în funcţie de scopul cercetării şi obiectivele trasate şi cuprinde: Introducere – care constituie o   argumentare a actualităţii temei cercetate şi a inovaţiei ştiinţifice a aces­teia; patru capitole – în care sunt examinate aspectele fundamentale ce ţin de dezvă­lui­rea detaliată a scopului şi a obiectivelor enunţate în Introducere; Concluzii generale şi recomandări – ce rezumează tezele fundamentale propuse ca rezultat al cercetării desfăşurate şi propunerile de rigoare pentru dezvoltarea legislaţiei autoh­tone; Biblio­grafie din 155 titluri care cuprinde suportul documen­tar şi doctrinar al tezei, declaraţia privind asuma­rea răspunderii şi CV-ul autorului, anexe.

 1. Principalele rezultate obţinute

Esenţa analizei ştiinţifice se manifestă prin rezultatele acestui studiu şi prin propunerile de modificare şi completare a legislaţiei naţionale în domeniul de cercetare. Au fost evidenţiate în prezenta lucrare elementele importante şi avantajele procedurilor prealabile de prevenire a insolvabilităţii, nereglementate la acest moment în sistemul naţional de drept. Analiza modului de aplicare a prevederilor legale reclamă cu precădere necesitatea asigurării unui sistem de publicitate a actelor procedurale şi a soluţiilor pronunţate în cauzele de insolvabilitate.  

Tezele şi ideile consemnate în conţinutul tezei de doctorat au fost expuse şi abordate din mai multe perspective la diferite foruri şiinţifico – practice naţionale şi internaţionale, în materialele şi lucrările publicate în reviste de specialitate cotate la nivel national şi international, printre care obţinerea Trofeului Vasile Pogor, la Simpozionul Internaţional  Unviersul Știinţelor, ediţia a VI a, Universitatea Al.I.Cuza Iaşi în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea Constantin Stere din Moldova.  Rezultatele cercetării şi concluziile teoretice şi practice pot fi folosite pentru perfecţionarea cu precădere a cadrului legislativ în materia insolvabilităţii. Rezultatele obţinute în baza analizei ştiinţifice, propunerile şi recomandările făcute de autor pot fi folosite de asemenea la alcătuirea unor lucrări teoretice ori iniţierea de propuneri legislative cu scopul perfecţionării cadrului legal, putând fi totodată utilizate în practica societăţilor comerciale şi în activitatea ştiinţifică, didactică, ori profesională a practicienilor în insolvabilitate.