Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Susţinerea Tezei de Doctor în Drept

Logo USPEE

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept

   Pretendent Marin DOMENTE

   Conducător AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar

   Consiliul ştiinţific specializat D 42.551.01– 01 la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

   Tema tezei Particularitățile raportului juridic privind rezultatele creației intelectuale

   Specialitatea 551.01. Teoria generală a dreptului

Data 19.05.2017

Ora 14:00

Local Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

Sala de Conferinţe

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

  • DOMENTE Marin, Teoria monistă şi teoria dualistă în cadrul raporturilor juridice privind obiectele proprietăţii intelectuale, În: Revista științifică Studii Juridice Universitare, nr. 3-4/2016, pag. 162-169
  • AVORNIC Gheorghe, DOMENTE Marin, Utilizarea termenului „proprietate” în cadrul raporturilor juridice din domeniul proprietăţii intelectuale, În: Revista Naţională de Drept, nr. 4 (198)/2017, pag. 2-5

 

Rezumatul tezei

  1. Problematica abordată constă în elucidarea particularităților ce vizează naşterea, desfăşurarea şi încetarea raporturilor juridice privind rezultatele creaţiei intelectuale, evoluţia acestor raporturi, fapt care va conduce la clarificarea pentru teoreticieni și practicieni a regulilor şi deficienţelor raporturilor juridice privind rezultatele creaţiei intelectuale, în vederea creării bazei teoretice pentru studierea şi aplicarea eficientă a normelor materiale şi procedurale.
  2.      Conţinutul de bază al tezei. Din punct de vedere teoretic teza realizează o integrare conceptuală și sistemică a raporturilor juridice privind rezultatele creaţiei intelectuale atât din perspectiva evoluției acestora, cât și din punct de vedere al integrării lor în sistemul legislativ şi judiciar național. În lucrare s-a realizat o sistematizare a abordărilor teoretice privind raporturile juridice privind rezultatele creaţiei intelectuale, ceea ce permite evidențierea tendințelor principale în dezvoltarea teoretică a conceptelor privind acestea din urmă.
  3. Principalele rezultate obţinute. Este realizată o analiză a principalelor aspecte de interferență dintre regulile speciale ale reglementării valorificării şi protecţiei rezultatelor creaţiei intelectuale și normele generale, ceea ce permite evidențierea particularităților raporturilor juridice privind rezultatele creaţiei intelectuale și creează premisele teoretice necesare pentru argumentarea unor sau altor soluții în acest sens. Studiul respectiv se individualizează prin cumularea tratărilor științifice ce se referă atât la raporturile juridice privind rezultatele creaţiei intelectuale ca instituție de drept material, cât și, în special, la cele ce analizează aspectele de teorie generale a dreptului.